czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO:

1.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi jest Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź; zwanym dalej jako ADO.

2.

Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą: e-maila: administracja@lodz.sa.gov.pl, za pomocą telefonu: 0-42 68 50 642, drogą pocztową: Sąd Apelacyjny w Łodzi ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź.

3.

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą e-maila: iod@lodz.sa.gov.pl, za pomocą telefonu: 0-42 68 50 641, drogą pocztową: Sąd Apelacyjny w Łodzi ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź.

4.

Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, odbywa się
    w celu:
    • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
    • zatrudniania w sądzie,
    • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
    • prowadzenia zamówień publicznych,
    • prowadzenia sprawozdawczości
    • prowadzenia działalności finansowej,
    • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
    • sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
    • realizacji zadań z zakresu działalności komorników i asesorów sądowych oraz notariuszy,
    • przeprowadzania kontroli i audytów,
    • przeprowadzania szkoleń pracowników,
    • udostępniania informacji publicznej,
    • udzielania informacji uprawnionym osobom.

5.

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b, c, e, RODO.

6.

Odbiorcą danych osobowych są i będą odpowiednie organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązywania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO. Odbiorcą danych osobowych są i będą również podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

7.

Dane osobowe przetwarzane przez Sąd Apelacyjny w Łodzi nie są i nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

8.

Dane osobowe przetwarzane przez Sąd Apelacyjny w Łodzi są i będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.

9.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Apelacyjny w Łodzi przysługuje prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

10.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.

Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Apelacyjny w Łodzi nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

12.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Apelacyjny w Łodzi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

13.

W Sądzie Apelacyjnym w Łodzi gromadzone są dane osobowe w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie ww. danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Sąd Apelacyjny w Łodzi jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ADO określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż ww. danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 24-05-2018 Przemysław Stalski 24-05-2018
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi