czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi - SSA Tomasz Szabelski

Sekretariat Prezesa
Pok. 251 II piętro 
Tel.: 42 68 50 631
Fax: 42 20 91 172
e-mail: administracja@lodz.sa.gov.pl

Prezes Sądu Apelacyjnego przyjmuje interesantów:

 • we wtorki w godzinach od 14:00 do 15:00

Kompetencje Prezesa Sądu Apelacyjnego określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2062 ze zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316) oraz ustalony zakres czynności, zgodnie z ktorym Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

 1. Kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Nadaje bieg korespondencji ogólnej.
 3. Dokonuje podziału czynności oraz określa zasady przydziału spraw sędziom.
 4. Nadzoruje i kontroluje pracę Przewodniczących I Wydziału Cywilnego oraz III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Wyznacza zakres i nadzoruje pracę Koordynatora ds. Szkolenia i Mediacji.
 6. Wyznacza zakres i nadzoruje pracę Rzecznika Prasowego.
 7. Nadzoruje pracę Dyrektora Sądu - z zastrzeżeniem art. 177 § 4 u.s.p.
 8. Wykonuje czynności związane z nadzorem nad notariuszami i samorządem notarialnym.
 9. Wykonuje czynności związane z nadzorem nad komornikami i samorzadem komorniczym.
 10. Wykonuje czynności określone w u.s.p. odnośnie referendarzy sądowych.
 11. Podejmuje decyzje w sprawach z zakresu działalności Oddziału Administracyjnego.
 12. Podejmuje decyzje w sprawach z zakresu działalności Oddziału Kadr w odniesieniu do sędziów i asystentów sędziów.
 13. Administruje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 14. Wykonuje zadania z zakresu administrowania danymi osobowymi.
 15. Wykonuje inne czynności zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Prezesa Sądu Apelacyjnego.


W uzasadnionych wypadkach lub na wniosek Prezesa sądu okręgowego może również, podjąć czynności z zakresu nadzoru nad działalnością sądów rejonowych w obszarze apelacji.
Prezesa Sądu zastępuje Wiceprezes, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony sędzia.

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 06-06-2016 Przemysław Stalski 07-03-2018
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi