czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Asesor komorniczy

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WNIOSKU
O POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA KOMORNICZEGO

Podstawa prawna:
Art. 129 uks w zw. z art. 130 ust. 3 uks w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1-6 i 8 uks w zw. z art. 11 ust. 3 i 4 uks

1. Wniosek osoby zainteresowanej o powołanie na stanowisko asesora komorniczego – plik do pobrania;

2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko wnioskodawcy postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie toczyło się i nie toczy przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne z klauzulą „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – plik do pobrania;

3. Oświadczenie w sprawie zapoznania się z informacją, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) – plik do pobrania;

4. Odpis lub uwierzytelniona przez notariusza kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

5. Odpis lub uwierzytelniona przez notariusza kserokopia zaświadczenia o odbyciu aplikacji komorniczej albo innej aplikacji prawniczej wraz z potwierdzeniem zdania egzaminu końcowego (zawodowego) – z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 i 4 i 148 ust. 2 u.k.s.;

6. Odpis lub uwierzytelniona przez notariusza kserokopia Uchwały Komisji Egzaminacyjnej, potwierdzająca zdanie egzaminu komorniczego – z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych;

7. Kwestionariusz osobowy zawierający oświadczenie, dotyczące przetwarzania danych osobowych w sprawach związanych z procedurą powołania na stanowisko asesora komorniczego oraz pełnieniem funkcji asesora komorniczego – plik do pobrania;

8. Życiorys lub CV;

9. Poświadczona notarialnie kserokopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu, potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta Łodzi Wydział Finansowy (art. 6 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.);

11. Oświadczenie komornika o zamiarze zatrudnienia wnioskodawcy na stanowisku asesora komorniczego ze wskazaniem formy umowy i wymiaru czasu pracy – oryginał.

Dodatkowo:
- w przypadku rozbieżności w nazwisku w wymaganych dokumentach należy złożyć dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. kserokopia odpisu aktu małżeństwa);
- ewentualne opinie pracodawców.

Uwaga:

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach – drugi w kserokopii.

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 20-11-2015 Przemysław Stalski 01-04-2019
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi