czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Obowiązek informacyjny

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO informujemy, że:

       1. Administratorami Państwa danych osobowych, dalej ADO – w zakresie realizowanych zadań - są:

 • Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
 • Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
 • Minister Sprawiedliwości

oraz

 • Sąd – w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.

Kontakt z ADO może nastąpić w następujący sposób:

       2. W Sądzie Apelacyjnym w Łodzi powołano Inspektora Ochrony Danych, dalej IOD, którym jest Pan Łukasz Arkuszewski.

Kontakt z IOD może nastąpić w następujący sposób:

       3. Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, odbywa się w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego;
 • zatrudnienia w sądzie oraz świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • prowadzenia sprawozdawczości oraz działalności finansowej;
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów;
 • sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów;
 • realizacji zadań z zakresu działalności komorników i asesorów sądowych oraz notariuszy;
 • przeprowadzania kontroli i audytów;
 • przeprowadzania szkoleń pracowników;
 • realizacji zadań wynikających z udostępniania informacji publicznej;
 • udzielania informacji uprawnionym osobom.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Apelacyjny w Łodzi na podstawie art. 6, 9 i 10 RODO.

       4. Odbiorcami danych osobowych będą odpowiednie organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

       5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.

       6. Na podstawie stosownych przepisów RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych - możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo do sprostowania danych - możliwość zgłoszenia konieczności skorygowania niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - możliwość złożenia wniosku o usunięcie danych – pod warunkiem, że przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Sądzie lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - możliwość złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - możliwość wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 • prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

       7. Przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W zakresie w jakim ADO jest Sąd nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa.

       8. W zakresie w jakim ochrona danych osobowych odnosi się do zapobiegania i zwalczania przestępczości i danych osobowych gromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie m.in.:

 • kodeksu postępowania karnego,
 • kodeksu karnego wykonawczego,
 • kodeksu karnego skarbowego,
 • kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,

prawa osób, których dane dotyczą są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania – ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 24-05-2018 Przemysław Stalski 15-03-2019
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi