Sąd Apelacyjny W Łodzi

strona główna»rejestr zmian»podgląd

Prezes Sądu

Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi - SSA dr Michał Kłos

Sekretariat Prezesa
Pok. 251 II piętro 
Tel.: 42 68 50 631
Fax: 42 68 50 595
e-mail: administracja@lodz.sa.gov.pl

Prezes Sądu Apelacyjnego przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:00.

Kompetencje prezesa - wymienia ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz ustalony zakres czynności.

Zgodnie z wyżej wskazanymi regulacjami Prezes Sądu Apelacyjnego:

  • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu,
  • ustala podział czynności w Sądzie Apelacyjnym, a także określa zasady zastępstw sędziów oraz zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom chyba, że ustawa stanowi inaczej,
  • pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
  • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
  • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii,
  • sprawuje nadzór nad prawidłowością i sprawnością pracy Sądu Apelacyjnego,
  • sprawuje nadzór nad działalnością sądów okręgowych w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego.


W uzasadnionych wypadkach lub na wniosek prezesa sądu okręgowego może również, podjąć czynności z zakresu nadzoru nad działalnością sądów rejonowych w obszarze apelacji.
Prezesa Sądu zastępuje Wiceprezes, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony sędzia.

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 20-08-2012 Przemysław Stalski 23-09-2012