czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
strona główna»obsługa interesantów»przyjmowanie i załatwianie spraw
drukuj stronę

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania pism określa:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz.249),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S. Nr 5, poz. 22 ze zm.),
  • Instrukcja kancelaryjna Sądu Apelacyjnego.

Wszystkie pisma wpływające do Sądu są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty i godziny wpływu, ilości załączników a następnie kierowane do właściwych wydziałów merytorycznych. Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu oraz do Oddziałów Sądu i IV Wydziału Wizytacji jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.
Na żądanie osoby wnoszącej pismo pracownik Biura Podawczego poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma.
Kierownik Sekretariatu we właściwym Wydziale rejestruje je według kolejności ich wpływu i przedstawia je Przewodniczącemu Wydziału. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli dopuszczalności wniesienia środka, a następnie kieruje sprawę na właściwe posiedzenie Sądu z uwzględnieniem kolejności wpływu. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład sędziowski w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne. Po prawomocnym zakończeniu sprawy Sąd zwraca akta sprawy sądowi I instancji.

W Sądzie Apelacyjnym przyjmowanie skarg i wniosków, odbywa się stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).
Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości, informując jednocześnie zainteresowanego.

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Przemysław Stalski 29-08-2012 Przemysław Stalski 21-09-2012
Historia zmian
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi